خدمات
راهبری، تعمیر و نگهداری شناورها

خدمات راهنمایی کشتی ها

تجسس و نجات

تامین نیروی متخصص دریایی

تامین قطعات و تجهیزات دریایی

تعمیر و نگهداری تجهیزات خشکی و دریایی

تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین

تخلیه و بارگیری و بارشماری کشتی ها