شرکت خدمات دریایی و بندری مرجان چابهار

مجری و پیمانکار راهبردی، تعمیر و نگهداری شناورهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

مجری و پیمانکار راهبردی، تعمیر و نگهداری شناورهای بندر امیر آباد، نکاء، فریدون کنار و نوشهر

پیمانکار تخلیه و بارگیری و بارشماری سال های متوالی در استان سیستان و بلوچستان